محصولات شیمیایی حکیم

شرکت حکیم تهویه از اولین احیا کنندگان لیتیوم بروماید در ایران است و به همت مرحوم دکتر نصرالله جعفران مدیر عامل سابق و آقای مهندس مسعود جعفران مدیریت فعلی تاسیس گردید. محصولات شیمیایی تولید شده در شرکت و یا مواد اولیه جهت تولید نهایی در شرکت های دیگر از جمله سبد محصول حکیم شیمایی است.

لیتیوم برماید و خدمات احیاء

چربی گیر آلومینیوم گرم کار و سرد کار 

حلال رنگ چاپ تصعیدی

پلیمر گچکاری

پلیمر افزودنی بتن

از محصولات مستقیم حکیم شیمایی است.